مقاله


کد مقاله : 139706031513323000143

عنوان مقاله : انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 46

فایل های مقاله : 303 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کاظم سیدباقری sbagheri86@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردیده است. این نوشتار با رویکردی درجه دو، تحولِ درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینههای سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزۀ قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزۀ مشورت، میتوان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزۀ عرف در کنار حوزۀ شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، رصد و ردّیابی است.