مقاله


کد مقاله : 139706031455293000140

عنوان مقاله : دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 163

فایل های مقاله : 218 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی مشهدی Mashadiali@qom.ac.ir دانشیار دکترا
2 آیت الله جلیلی مراد droitenviro@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

دستور گرایی یا قانون اساسی خواهی جریانی بود که در یکصد سال اخیر در کشورهای بسیاری تجربه گردید. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال تصویب قانون اساسی سال 1358 برخی از شخصیتها از جمله شهید بهشتی، تأثیر بسیاری در فرآیند و محتوای دستورگرایی داشتند. در این میان علاوه بر اینکه از لحاظ فرآیند تصویب متن قانون اساسی، ایشان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند، از لحاظ محتوایی نیز قانون اساسی ایران تحت تأثیر نظریه امت و امامت برآمده از دیدگاه ایشان بود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی قانون اساسی خواهی از منظر شهید بهشتی، برخی از ابعاد مولفههای تأثیر اندیشه ایشان، در چارچوب نظریه امت وامامت تحلیل و ارزیابی شود. مهمترین یافته این پژوهش، تأثیری است که شهید بهشتی با طرح نظریه امت و امامت در جریان تدوین قانون اساسی ایران داشتهاست.