مقاله


کد مقاله : 13970603123233000129

عنوان مقاله : جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 63

فایل های مقاله : 234 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید احمد حبیب نژاد a.habibnezhad@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 علی اکبر عبدالاحدی مقدم abdolahadi@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

چکیده نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به 3 دسته تقسیم میشود: عدهای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کردهاند که مشورت بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی میتواند بر اساس صلاحدید خویش جامعه اسلامی را اداره کند، عدهای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است اما تبعیت از رأی اکثریت بر او لازم نمیباشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوطالید است تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت بهدست آوردهاست، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد، دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که: اولاً: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است. ثانیاً: تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رأی می‌دهند نيز بر او واجب است. تحقیق حاضر که بر مبنای سلسله جلسات بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاههای فوق پرداخته است تا به رأی صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.